ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน