ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอธวัชบุรี ครั้งที่ 6/2563 โดยได้แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 การสรุปผลการพักชำระหนี้ การอนุมัติโครงการเงินทุน

@ พช.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม [...]