โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางตะติยา วงษ์วาล

รับผิดชอบตำบลอุ่มเม้า และตำบลไพศาล

นายธนศักดิ์ แสงภารา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลธวัชบุรี ตำบลมะอึ

นางสิริวิมล จักรแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเมืองน้อยและตำบลเขวาทุ่ง

นางสาวกาญจน์สุดา ชำนาญเอื้อ

รับผิดชอบตำบลบึงนคร และตำบลธงธานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัชรวดี ทัพโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลธวัชบุรี ตำบลมะอึ

(Visited 282 times, 1 visits today)