ติดตามองค์ความรู้(KBO) กลุ่มปลาร้าบองแม่ปรานี บ้านธวัชบุรี หมู่ 3 ตำบลธงธานี

@ พช. ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์สุดา ชำนาญเอื้อ และนางวัชรวดี ทัพโพธิ์ ต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(KBO) จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาร้าบองแม่ปรานี บ้านธวัชบุรี หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 81 times, 1 visits today)