สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก

@ พช.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี มอบหมายให้นางตะติยา วงษ์วาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านท่าบ่อ หมู่ 5 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 47 times, 1 visits today)