ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากยุงลาย

@ พช.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี มอบหมายให้นางศิริพร พลเยี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากยุงลาย ต.หนองไผ่ ม.4,7,9,10,12,14 ตำบลหนอง ไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 29 times, 1 visits today)