ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นางอรนงค์ กาพรม

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอรชร จรัสแผ้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าวังผา/ตำบลตาลชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ ลือยศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลผาตอ/ตำบลจอมพระ/ตำบลผาตอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรีแพร เหลี่ยมพูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าคา/ตำบลยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิกุล ลัมยศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลริม/แสนทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุพจน์ มหาสมุทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลศรีภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาภัทร ณ น่าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบผาตอ

อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 72

นายพิทวัส วงค์ม่าน

อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 72

(Visited 1,017 times, 3 visits today)