ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นางอรนงค์ กาพรม

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวาสนา อยู่จันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าวังผา/ตำบลตาลชุม/ตำบลศรีภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิกุล ลัมยศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลริม/ตำบลแสนทอง/ตำบลผาทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมัฒฐนันท์ คำสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลป่าคา/ตำบลจอมพระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาภัทร ณ น่าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลผาตอ/ตำบลยม

อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 73

นายพิทวัส วงค์ม่าน

อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 73

(Visited 1,194 times, 1 visits today)