พช. ท่าวังผา :ฝึกอบรม โครงการ “สุจริตธรรม”ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สุจริตธรรม” ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนชุมชนดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน ภายใต้หลักสุจริตธรรม และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้นำกลุ่มองค์กรในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) รวมจำนวนทั้งหมด 60 คน
ณ วัดฝายมูล หมู่ที่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมประชาสัมพันธ์​ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา รายงาน

(Visited 7 times, 3 visits today)