ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ครัวเรือนต้นแบบ ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” Kick off เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. การห่มดินและปลูกป่า 5 ระดับ
2. การสร้างคอกปุ๋ยหมัก และทำปุ๋ยหมัก
3. ปล่อยปลาในหนองปลาโตไว
ณ พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นางสาวศิริลักษณ์ อินทา ตั้งอยู่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
นักพัฒนาดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา
(Visited 4 times, 1 visits today)