สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

จังหวัดน่าน

นางดวงดาว มหานิล

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน