พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายสวงเดช ธรรมชัย

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายศิริพันธ์ ตรีจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าอุเทน
ตำบลพะทาย
ตำบลเวินพระบาท

นางสาววีระญา ลุนอุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าจำปา
ตำบลโนนตาล
ตำบลรามราช

นางสุภักตา มาตนาคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไชยบุรี
ตำบลหนองเทา
ตำบลพนอม

นางสาวเพชรลดา ศรีบุตร

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 867 times, 1 visits today)