พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายสวงเดช ธรรมชัย

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายศิริพันธ์ ตรีจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าอุเทน
ตำบลพนอม

นางสาวพนมพร โคตรลือไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลรามราช
ตำบลเวินพระบาท

นางสาววีระญา ลุนอุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าจำปา
ตำบลโนนตาล

นายวีระยุทธ โสมสุพิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองเทา
ตำบลพะทาย

นางสุภักตา มาตนาคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไชยบุรี

นางสาวเพชรลดา ศรีบุตร

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 664 times, 1 visits today)