ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
(>)วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30-16:00 ณ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(>)นายสวงเดช ธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทนมอบหมายให้ นางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการตำบลรามราช พร้อมด้วย
นางสาวศุภลักษณ์ มานะเสน
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำต.รามราช
ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลงนายน้อมไตรมีแสง หมู่ที่ 5 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ไร่ แบบแปลงมาตรฐานสัดส่วน 1:2 มีสภาพดินร่วนปนทราย
วันนี้ได้ดำเนินการตรวจงานเนื่องจากการขุดตามโครงการ โคก หนอง นา
พช. แล้วเสร็จและได้รับความร่วมมือบูรณาการควบคุมการขุดบ่อโดย
นายสิทธิ์ อ่อนตา ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พัฒนากรซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำอำเภอท่าอุเทน
(งบเงินกู้)
(Visited 7 times, 1 visits today)