ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
(>)วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 -16.30 ณ บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(>)นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ และนางสาวศิริพร สุขภูวงค์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลท่าจำ นางสาวสุมิตรา สานาผา นพต. ตำบลท่าจำปา และนางลัดดา เวฬุวนารักษ์ นพต.ตำบลพนอม ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง นางสาวดรุณี สานาผา บ้านคำเตย หมู่ที่ 7ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ไร่ แบบแปลงมาตรฐานสัดส่วน 1:2มีสภาพดินร่วนปนทราย
วันนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง เนื่องจากการขุดตามโครงการ โคก หนอง นา พช. แล้วเสร็จ ซึ่งการตรวจรับงานจ้างผ่านไปด้วยดี
(Visited 4 times, 1 visits today)