ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
(>)วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา
12.00 น. ณ บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(>)นายสวงเดช ธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ตรีจิตร ผู้ประสานงานประจำตำบลนางสุภักตา มาตนาคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำบลไชยบุรี นางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำบลรามราช พร้อมด้วย
นางสาวชลพิรุฬห์ ภูนาเหนือ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลท่าอุเทน และนางสาวสุมินตา สานาผา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลท่าจำปา
ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง นายธนกฤต แก้วมาตย์ หมู่ 2 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ไร่ แบบแปลงมาตรฐานสัดส่วน 1:3 มีสภาพดินร่วนปนทราย
ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ ดูแปลง วัดพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมกับนายช่างประจำตำบลท่าอุเทน
(Visited 4 times, 1 visits today)