ชี้แจง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช. ท่าอุเทน ชี้แจง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(>)วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านโพนแดงใหญ่หมู่ 9 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(>) นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้ นางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำเนินงานสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนแก่ปราชญ์ชุมชน 5 ราย และการฝึกอบรมอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนมีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาชีพที่สนใจ ยังไม่มีใครทำในหมู่บ้าน สามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกคน คือ การทำแหนมหมู เพื่อเป็นการถนอมอาหารในรูปแบบหนึ่ง เป็นอาชีพเสริมรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครอบครัวได้
ในการนี้ นายทองไสว ชนะพจน์ ผู้ใหญ่บ้านโพนแดงใหญ่ ร่วมประชุมด้วย
(@)ท่าอุเทน(:)เมืองไทญ้อ(note)
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖
(Visited 6 times, 1 visits today)