โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ( พัฒนาการอำเภอท่าตูม )

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางผกาทิพย์ พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระโพ ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวิตรี พบบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอมรเทพ ทองอุดม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม ตำบลหนองบัว ตำบลบัวโคก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติญากร ป้องเขต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแก ตำบลบัวโคก

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

นางสาวเบญญาภา ทองศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

(Visited 1,129 times, 1 visits today)