โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ( พัฒนาการอำเภอท่าตูม )

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางผกาทิพย์ พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระโพ ตำบลบะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัมพร วรรณมานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรัฐพล เพ่งพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม ตำบลหนองเมธี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติญากร ป้องเขต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแก ตำบลบัวโคก

นักวิชาการพัฅฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววาสนา กัลยาฮุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองบัว ,ตำบลโพนครก

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

นางสาวเบญญาภา ทองศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

(Visited 946 times, 1 visits today)