โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ( พัฒนาการอำเภอท่าตูม )

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางผกาทิพย์ พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระโพ ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวิตรี พบบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเจษฎา ปทุมชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม ตำบลหนองบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติญากร ป้องเขต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแก ตำบลบัวโคก

นายธีรนินทร์ วงศ์วาณิชโอภาส

อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๔
รับผิดชอบตำบลโพนครก

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

นางสาวเบญญาภา ทองศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

(Visited 1,207 times, 1 visits today)