สพอ.ท่าตูม จ.สุรินทร์พร้อมผู้นำ อช. ร่วมกิจกรรม “ผู้นำ อช.ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอท่าตูม”

🐘สพอ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
📣17 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
น.ส.พิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางผกาทิพย์ พ่อค้า พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานผู้นำ อช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
👉ร่วมกิจกรรมโครงการ”ผู้นำ อช.ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอท่าตูม”(โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำ อช.
👉กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภคบริโภค)สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน มิติด้านรายได้และความเป็นอยู่ รวมจำนวน 10 ครัวเรือน(ตำบลละ1ครัวเรือน)
👉ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมผู้นำอช.ท่าตูม/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม/ผู้นำชุมชน ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
#รายงานข่าวโดย:ทีมประชาสัมพันธ์อำเภอท่าตูม🐘🐘🐘

(Visited 13 times, 1 visits today)