เอามื้อสามัคคี พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สู่โรงเรียน

“จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อน”

15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูมมอบหมาย นายรัฐพล เพ่งพิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่”เอามื้อสามัคคี” พัฒนาศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา”โรงเรียนบ้านโพนทา ม.16 ต.ท่าตูม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คณะครู นักเรียน และ ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไป 

(Visited 36 times, 1 visits today)