ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าตูม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน