OTOP Village” บ้านหนองสะโน เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

บริเวณศูนย์วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง  บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายหลังที่ 9 ในโครงการเปิดหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ที่ถูกเป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อประกาศการเป็นหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในหมู่บ้าน เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน โดยมีนายปราโมทย์ แสงสว่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง กล่าวต้อนรับ นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมคณะผู้มาเยือน และมีนายศิริชัย ธ.น.อุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร

นายชุมพลฯกล่าวว่าจังหวัดนครพนม มีขนบธรรมเนียมวิถีประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว มีสโลแกนว่า มานครพนม ชม 3 ที่สุด คือพระธาตุพนม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สะพานมิตรภาพ 3 สวยที่สุด ทิวทัศน์สองฝั่งโขง งามที่สุด  และ 3 วัฒนธรรม(ไทยอีสาน-จีน-เวียดนาม) ส่วนมากผู้คนมาเที่ยวนครพนม ก็จะมุ่งมาเที่ยวแต่แอ่งใหญ่ เช่น พระธาตุพนม,พญาศรีสัตตนาคราช และสะพานมิตรภาพ 3 ดังนั้นการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปฯ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแอ่งเล็ก เพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแอ่งใหญ่ มาจับจ่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึกในชุมชนแอ่งเล็ก

 

ซึ่งหนองหนองสะโน เป็นหมู่บ้านชนเผ่าไทยกะเลิง มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นอัตลักษณ์ มีศักยภาพสูง เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ ในรูปแบบนาแปลงใหญ่ และโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักพระธาตุพนมบนแผ่นทอง โดยช่างแกะฝีมือปราณีต เป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าฯลฯ การเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ในครั้งนี้ จึงนับเป็นสิ่งที่ดี ที่จะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัด ตลอดจนสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน ให้เชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเชี่ยน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมพัฒนาศักยภาพในการขันแข่งของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ

อนึ่ง นาแปลงใหญ่ คือ การส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิต ทำให้มีอำนาจในการต่อรอง และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยไม่ได้รวมทุกแปลงเข้าด้วยกัน เพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเท่านั้น โดยภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว และกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน

(Visited 542 times, 1 visits today)