ปราชญ์ชุมชน

 

ทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชุมชนอำเภอธาตุพนม>>>>>>> คลิกเลย!!!!!!!!!

ปราชญ์ชุมชน

บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการนำภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนำไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถหรือภารกิจในการนำภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่น

 

วิทยากรสัมมาชีพชุมชนคือใคร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?

วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง และต้องมีทักษะการเป็นวิทยากรและมีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิธีการสาธิต นอกจากนี้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันชุมชนให้แข็งแกร่งสู่การเป็นสัมมาชีพชุมชนอย่างแท้จริง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ได้แก่
1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ การสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านอีก 4 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
2. ผึกอบรมอาชีพตามความต้องการของชุมชนในเขตจังหวัด จำนวนหมู่บ้านละ 20 คน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
3. วิทยากรผู้นำสัมมาชีพและแกนนำสัมมาชีพรวม 5 คน ส่งเสริม ติดตาม สนับสนุน และกำกับให้  20 ครอบครัวในหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถพัฒนาและสร้างอาชีพได้ด้วยการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ โดยให้มีรายได้หรือลดรายจ่าย

(Visited 383 times, 1 visits today)