ตำบลสารสนเทศปี2562 อำเภอธาตุพนม

มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ผู้นำและคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญกับ ICT. หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ. มีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ อบต. เทศบาล ฯลฯ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง. เป็นหมู่บ้านที่เคยจัดทำ VDR มาแล้ว. ไม่เป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ในปีพ.ศ

สารสนเทศตำบลต้นแบบปี 2562 ตำบลดอนนางหงส์>>>>>> คลิกเลย!!!!!!!!

(Visited 49 times, 1 visits today)