กองทุนหนุนเสริมอาชีพ

ที่มา. คณะทำงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมฯ ตามกลุ่มภารกิจ. โบกี้รถไฟ. เป้าหมาย. กิจกรรม. ปัจจัยขับเคลื่อน. ปัจจัยสนับสนุน. นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รอง อพช. ทุนต่าง ๆ ในชุมชน. 80% ของครัวเรือน ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมู่บ้าน มีรายได้ สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. การสร้างสัมมาชีพ ชุมชนตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (23,589 หมู่บ้าน) การพัฒนา. อาชีพครัวเรือน. กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน. คณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนหนุน เสริมสัมมาชีพ. กลุ่มออมทรัพย์ฯ. กองทุนหมู่บ้านฯ. กองทุนสตรีฯ. ฯลฯ.

คู่มือ-แนวทางกองทุนชุมชนฯ คลิกเลย!!!!!!

รายชื่อหมู่บ้านกองทุนหนุนเสริมอำเภอธาตุพนมปี2562 คลิกเลย!!!!!

 

(Visited 131 times, 1 visits today)