นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

       วันที่  3  สิงหาคม 2560  นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางศิริพรรณ จักรชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อม นางอัจฉรา รัตนนิคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระบรมศพ

         วันที่  2 สิงหาคม 2560 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสามารถ โรจนวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระบรมศพ

       วันที่   2 สิงหาคม   2560 นายสามารถ โรจนวิเชียร [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฝากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของนางคุ้มครอง ศรีสมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ตำบลดอนนางหงส์

        วันที่  2  สิงหาคม 2560  นายชัยพร  ศศินราเศรษฐ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

2560 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และวิทยากร ครู ข ตำบลนาถ่อน ครู ค บ้านโพนบก จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา

        วันที่  2  สิงหาคม  2560 นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

อัจฉรา รัตนนิคม จพง.พช.ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมประกวดภูมิปัญญาฯ กลุ่มโอทอปบ้านเงินประดาพร ม.11 ต.ธาตุพนม

[...]
อ่านเพิ่มเติม