พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอธาตุพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พช.ธาตุพนม  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Session call

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมอบมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน (ผ่านระบบ Zoom Webinar)

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมอบมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริ [...]
อ่านเพิ่มเติม