@ธาตุพนมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม โดยนายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมนางสาวจุลีพร กาจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชน ทำสัญญาการประนอมหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงโค ม.15 ต.น้ำก่ำ ณ สพอ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

>>>>ธาตุพนม>>>> วันที่ 1 กุมภาพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พอ.ธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นว.พช.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงข้อราชการ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ก.ย.60 โดยมีนายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนมชั้น 2

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นว.พช.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงข้อราชการ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ก.ย.60 และมอบหมายให้ น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก.รายงานตัวต่อที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

[...]
อ่านเพิ่มเติม