นางอัจฉรา รัตนนิคม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลนาหนาด
และตำบลฝั่งแดง โทร.0610629819

นางสาวชนิกา หล้าโน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลน้ำก่ำ
และตำบลกุดฉิม โทร.0943946547

นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนม
และตำบลอุ่มเหม้า โทร.0833607503

นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลนาถ่อน
และตำบลโพนแพง โทร.0961524683

นางสาวผกาวัน อุปชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนมเหนือ
และตำบลดอนนางหงส์ โทร.0656862262

นางฐาปณีย์ แม่นยำ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
อำเภอธาตุพนม

นายคามิน วงค์ดวงผา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายเอกรัฐ สุคำภา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวชลธิชา น่านโพธิ์ศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

นางสาวบุษยา ลุนงามหาร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

นางสาวพรชิตา ราชสุภา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวนิสาชล เมษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร

(Visited 1,093 times, 1 visits today)