นายชุมพล ยิ่งล้ำ

พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

นางสาวดวงจันทร์ เหล่าสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลพระกลางทุ่ง
และตำบลแสนพัน

นางอัจฉรา รัตนนิคม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลนาหนาด
และตำบลฝั่งแดง

นางสาวชนิกา หล้าโน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลน้ำก่ำ
และตำบลกุดฉิม

นายธีรวุฒิ มานิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลนาถ่อน
และตำบลโพนแพง

นางสาวจุลีพร กาจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนม
และตำบลอุ่มเหม้า

นางสาวผกาวัน อุปชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปกิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนมเหนือ
และตำบลดอนนางหงส์

(Visited 692 times, 1 visits today)