นายชุมพล ยิ่งล้ำ

พัฒนาการอำเภอธาตุพนม โทร.0818205038

นางสาวดวงจันทร์ เหล่าสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลพระกลางทุ่ง
และตำบลแสนพัน โทร.0868595910

นางอัจฉรา รัตนนิคม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลนาหนาด
และตำบลฝั่งแดง โทร.0610629819

นางสาวชนิกา หล้าโน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ผู้ประสานงานตำบลน้ำก่ำ
และตำบลกุดฉิม โทร.0943946547

นายธีรวุฒิ มานิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลนาถ่อน
และตำบลโพนแพง โทร.0922997938

นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนม
และตำบลอุ่มเหม้า โทร.0833607503

นางสาวผกาวัน อุปชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปกิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลธาตุพนมเหนือ
และตำบลดอนนางหงส์ โทร.0656862262

(Visited 876 times, 1 visits today)