มิติที่ 1 :: ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 1 :: ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
1. ด้านการบริหารงานบุคคล
ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส   คลิ๊กที่นี่

แผนปฏิบัติการ หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด   คลิ๊กที่

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และขั้นตอนการโยกย้ายข้าราชการ

ขั้นตอนการพิจารณาความดีความชอบ

2.ด้านการบริหารงบประมาณ
คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2563

3. การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
ปฏิบัติการปลูกผัก 90 วัน
4. การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABCDEF และ S&P
5. แผนผังการรับเรื่องราวร้องเรียน

 

(Visited 13 times, 1 visits today)