พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 2  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอธาตุพนม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ต่อไป

 

 

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

(Visited 9 times, 1 visits today)