พช.ธาตุพนม– จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

พช.ธาตุพนม– จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
-วันที่ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา” แปลงบ้านคำชะอีหมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
-นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่ิองในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ”โคก หนอง นา” นางกอบทอง ขันติวงษ์ บ้านคำชะอีหมู่ที่ 8 ตำบลนาหนาด
โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำ อช. ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา” และครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ประกอบด้วย สัก ยางนา พะยุง มะค่าโมงไม้ผล ประกอบด้วย มะขามเทศ มะม่วง ลำใย ขนุน ลิ้นจี่ กล้วย และไผ่ซางนวล รวมประมาณ 400 ต้น -สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ตรงกับวันวิสาขบูชาของ ทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
-ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภธาตุพนมได้ประสานขอพันธ์ุกล้าไม้จากหน่วยเพาะพันธ์ุกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสนับสนุนให้ครัวเรือนละ 1,000 ต้น

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
อำเภอธาตุพนม : ดินแดนศักดิ์สิทธ์ นครพนม เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 3 times, 1 visits today)