จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอธาตุพนม

 

วันนี้ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา

 

ภารกิจลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนฯ ในครั้งนี้ เป็นครัวเรือนของ นางสาวชิม เห็มนนท์ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน คือ นางสาวชิม เห็มนนท์ หัวหน้าครัวเรือน อาชีพรับจ้างทั่วไป           นายแสงจันทร์ นามจันทา อายุ 73 ปี (สามี) พิการทางการมองเห็นตาบอด 2 ข้าง และพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้

นายศิริชัย นามจันทา อายุ 46 ปี (ลูกชาย) ป่วยเป็นโรคลมชัก และมีสภาพปัญหาของครัวเรือน ดังนี้

 1. ด้านที่อยู่อาศัย : หลังคารั่ว อาศัยอยู่ได้แต่ชั้นล่าง บันไดบ้านผุพัง
 2. ด้านอาชีพ : ขาดแคลนทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ต้องการพันธุ์ผัก
 3. ด้านสุขภาพ : สามีพิการด้านการมองเห็นและด้านการเคลื่อนไหว ลูกชายป่วยเป็นโรคลมชัก

และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

 1. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง ผ้าห่ม+น้ำดื่ม 5 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
 2. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 2,000 บาท
 3. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท
 4. สนง.สถิติจังหวดนครพนม มอบผ้าห่ม 2 ชุด
 5. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด
 6. สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครพนม มอบน้ำดื่ม 10 แพ็ค และมอบหลักประกันสังคม มาตรา 40 ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 600 บาท
 7. สนง.ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด
 8. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และสนง.พัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 4 ถุง และเงินสงเคราะห์ จำนวน 1,600 บาท

9.สนง.ที่ดินจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด มูลค่า 3,000 บาท เงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000 บาท

10.สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 1 ชุด

 1. สนง.พาณิชย์จังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 3 ชุด

12.สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด

13.สนง.คลังจังหวัดนครพนม เงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000 บาท

 1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เงินสงเคราะห์ จำนวน 400 บาท

15.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด

 1. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค 2 ชุด

 

จากนั้น นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แผนครัวเรือนเป็นเครื่องมือ และให้โอวาทแก่ครัวเรือน ดังนี้

 1. มอบหมาย ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม ประสานการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายแสงจันทร์ นามจันทา (สามี) อายุ 73 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาตั้งแต่เกิด
 2. มอบหมาย ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม และเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้าน และบันไดบ้านให้มีสภาพใช้งานได้เป็นปกติ
 3. ขอให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปฏิบัติตนเป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพ ขยันหมั่นเพียร เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง พร้อมกำชับให้ครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนนำไปสู่การพึ่งตนเองและช่วยเหลือตัวเองได้

 

โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ประกอบด้วย ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ด้านรายได้ ข้อ 22 (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) ครัวเรือนจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2562 ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเวทีประชาคม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเยียนครัวเรือนดังกล่าว

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 4 times, 1 visits today)