พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลนาหนาด

พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลนาหนาด

 

วันอังคาร ที่ 19  ตุลาคม  2564  เวลา 08.30 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วย นางอัจฉรา  รัตนนิคม  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน(พัฒนากร) ผู้ประสานงานตำบลนาหนาด ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูล กชช.2ค ระดับตำบล ตำบลนาหนาด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับตำบล ประจำปี 2564 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. และผู้จัดเก็บ บันทึกข้อมูล โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ แล้วทำคำรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ตำบลนาหนาด มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ดังนี้

1) ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บข้อมูลจำนวน 10 หมู่บ้าน

-เป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 1,188 ครัวเรือน

-มีผลการจัดเก็บ จำนวน 1,189 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.08  ของเป้าหมายการจัดเก็บ

2) ข้อมูล กชช.2ค จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ และสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาและบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2564 โดยพัฒนากร จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอธาตุพนม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ในการนี้การจัดกิจกรรมมีมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 8 times, 1 visits today)