พช.ธาตุพนม ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันอังคาร ที่ 12  ตุลาคม  2564  เวลา 08.30 น. ณ  บ้านหลักศิลาทุ่ง  หมู่ 12 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์  เหล่าสุวรรณ  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระกลางทุ่ง  ดำเนินการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านหลักศิลาทุ่ง  หมู่ 12 ตำบลพระกลางทุ่ง  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ได้ให้ความรู้ดังนี้

1.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

2.การประเมินความสุขมวลรวม GVH

3.การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ (ทำน้ำยาล้างจาน)

4.การวิเคราะห์อาชีพ

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 3 times, 1 visits today)