พช.ธาตุพนม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบมัวนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

พช.ธาตุพนม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบมัวนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองบัวโค้ง หมู่ 11 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ มานิตย์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาถ่อน ลงพื้นที่ขับเคลื่อน กิจกรรม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบมัวนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์” ดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดนครพนม ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ภายใต้โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

จังหวัดนครพนม กำหนดปฏิบัติการ 1123 เป็นเป้าหมายการสนับสนุนและติดตาม การสำรวจและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ภายใต้กรอบเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้
ตัวเลข 1 : kick off 1 หมู่บ้าน 1 วัน สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยอำเภอธาตุพนม มีกำหนดพื้นที่ดำเนินการ 1 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวโค้ง หมู่ 11 ตำบลนาถ่อน
ตัวเลข 1 : 1 พัฒนากร 1 ตำบล สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวเลข 2 : 2 สัปดาห์ 1 อำเภอ สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวเอง 3 : 3 สัปดาห์ จังหวัดนครพนม สำรวจและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ประโยชน์#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 14 times, 1 visits today)