พช.ธาตุพนม ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

พช.ธาตุพนม  ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 น. ณ  บ้านต้องใหม่  หมู่ 11 ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางอัจฉรา  รัตนนิคม  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลฝั่งแดง  ดำเนินการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านต้องใหม่ ม.11 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน ได้ให้ความรู้ดังนี้

1.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

2.การสาธิตอาชีพปลาแดดเดียว

3.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานและลงทะเบียน OTOP

4.การเพิ่มและพัฒนาช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์

5.การวิเคราะห์อาชีพ

6.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การประกอบอาชีพทำปลาแดดเดียว

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 5 times, 1 visits today)