พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สวนสมุนไพร บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายชุมพ ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นายธีรวุฒิ มานิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. การถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร” ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้
4. การสร้างเครือข่ายและการขยายผลโครงการฯ
5. การขับเคลื่อนศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม (ศูนย์แบ่งปัน)
6.จัดตั้งเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 4 times, 1 visits today)