พช.ธาตุพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

พช.ธาตุพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านยางเดี่ยว หมู่ ๔ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นายชุมพ ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นายธีรวุฒิ มานิตย์ พัฒนากร พร้อมด้วยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) ลงพื้นที่บ้านยางเดี่ยว ม.๔ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางเดี่ยว รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 25 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
2. การจัดทำแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล
3. การส่งเสริมให้ประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน
4.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชนแก่ประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน การจัดประชุมในครั้งนี้ ไดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 5 times, 1 visits today)