พช.ธาตุพนม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอธาตุพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พช.ธาตุพนม  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอธาตุพนม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมอำเภอธาตุพนม  ชั้น 2  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายวรวิทย์  พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายสุพจน์  ผิวดำ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอธาตุพนม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอำเภอ โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้

  1. การติดตามหนี้ที่ค้างชำระ

โครงการที่ได้รับอนุมัติประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระแล้ว มีจำนวน 56 กลุ่ม เป็นเงิน 2,450,550 บาท

-ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 4 กลุ่ม เป็นเงิน 137,442.53 บาท

– ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ จำนวน 44 กลุ่ม เป็นเงิน 3,869,451.43 บาท

  1. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร

1) ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ทั้งหมด จำนวน 34,635 คน สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว จำนวน 25,809 คน คิดเป็นร้อยละ 74.51 จำนวนที่ยังไม่สมัคร 8,826 คน ต้องสมัครเพิ่มร้อยละ 8 เป็นจำนวน 707 คน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 สมัครเพิ่ม จำนวน 285 คน ดังนี้

-ตำบลธาตุพนม                 จำนวน  5  คน

-ตำบลนาหนาด                 จำนวน  8  คน

-ตำบลอุ่มเหม้า                  จำนวน  1  คน

-ตำบลน้ำก่ำ                     จำนวน  15  คน

-ตำบลดอนนางหงส์                        จำนวน  166  คน

-ตำบลนาถ่อน                   จำนวน  16  คน

-ตำบลพระกลางทุ่ง             จำนวน  11  คน

-ตำบลโพนแพง                 จำนวน  63  คน

โดยตำบลที่ไม่มีการสมัครเพิ่ม คือ ตำบลกุดฉิม,ตำบลแสนพัน,ตำบลฝั่งแดง,ตำบลธาตุพนมเหนือ

2) ประเภทองค์กร ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ (กพสม./กพสต./กพสอ.)

– คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ทั้งหมด 136 คณะ สมัครแล้ว 118 คณะ คิดเป็น          ร้อยละ 86.76

– คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ตำบล (กพสต.) ทั้งหมด 12 คณะ สมัครแล้ว 10 คณะ คิดเป็น            ร้อยละ 83.33

– คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่อำเภอ (กพสอ.) ทั้งหมด 1 คณะ สมัครแล้ว 1 คณะ คิดเป็น              ร้อยละ 100.00

  1. จังหวัดแจ้งอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 137,000 บาท ดังนี้

1) โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีทำไส้กรอกหมู ตำบลนาถ่อน  จำนวนเงิน  45,600  บาท

2)โครงการฝึกอาชีพทำปลสแดดเดียง โดนัทจิ๋วและเส้นข้าวเปียกสด จำนวนเงิน  45,600  บาท

3)โครงการอบรมอาชีพการแปรรูปปลา (ปลานิลเค็ม) จำนวนเงิน  45,800  บาท

  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4)

5.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3)

6.การพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน  จำนวน  2  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,010  บาท ดังนี้

1) โครงการป,กหอมแบ่ง (ต้นหอม) บ้านน้ำก่ำใต้ จำนวนเงิน 60,000 บาท ผู้เสนอโครงการ         นางสาวธนิดา ศรีโย 130 ม.3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

2) โครงการป,กมันแกว (มันเภา) บ้านน้ำก่ำใต้ จำนวน 60,010  บาท ผู้เสนอโครงการ  นางสาวธนัญญา พัฒนวงไชย  157 ม.3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

 

ในการนี้นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยนางอัจฉรา  รัตนนิคม ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในครั้งนี้

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 5 times, 1 visits today)