พช.ธาตุพนม ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1

พช.ธาตุพนม ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 1

^^ วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1 ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม เพื่อชี้แจงข้อราชการ และสรุปผลการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังต่อไปนี้ การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ปีงบประมาณ 2564 1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– เป้าหมายการเพิ่มสมาชิก ปี 2564
2. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ และการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไตรมาส 3-4
3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
4. การดำเนินงานตามกิจกรรมและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
5. การดำเนินงานโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น
6. การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 7. การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา พช.”
8. การขยายผลศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดี วิถีนครพนม(1 หมู่บ้าน 1 ศูนย์แบ่งปัน)
9. ผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 10. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.,กชช2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11. การดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564
12. ผลการส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
13.แผนการส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564
14.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
15. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

^^ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม จึงมีมาตรการ เว้นระยะห่าง พร้อมสวมหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 8 times, 1 visits today)