พช.ธาตุพนม จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน”

พช.ธาตุพนม จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน”

^^วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม”หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน” เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้พื้นที่ต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการปฏิบัติจริง เจ้าของแปลง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและ ภาคีเครือข่าย จึงมาช่วยกัน จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์ ให้อุดมสมบูรณ์ จะได้เป็นจุดเรียนรู้ระดับครัวเรือนของตำบล
ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา ให้เป็น แกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน
ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือ ปลูกไม้ 5 ระดับ
2. กิจกรรมปลูกป่าและห่มดิน
3. กิจกรรมปุ๋ยหมัก
พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 9 times, 1 visits today)