พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Session call

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Session call
^^ วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
^^นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Session call โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรม และมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Session call ซึ่งมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณีปิดหมู่บ้าน ขอให้พัฒนาชุมชนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนครัวชุมชนในพื้นที่
2) การปฏิบัติงานยึด “พัฒนา คือสร้างสรรค์”
3) การลาออกจากราชการ ของผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564
4) ผลการนิเทศติดตามให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนทั้ง 3 โซน
5) ความก้าวหน้าตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
6) การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4
7) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
-การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-เป้าหมายการเพิ่มสมาชิก ปี 2564
9) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ และการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไตรมาส 3-4
10) การจัดงานโครงการศิลปาชีพประทีปไทย กำหนดวันที่ 7-15 สิงหาคม 2564
11) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
12) การดำเนินงานตามกิจกรรมและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
13) การดำเนินงานโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น
14) การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
15) การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา พช.”
16) การขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
17) การขยายผลศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดี วิถีนครพนม (1 หมู่บ้าน 1 ศูนย์แบ่งปัน)
18) ผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
19) การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20) การดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564
21) ผลการส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
22) แผนการส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564
23) ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
24) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมิถุนายน
25) กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

🙂“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 6 times, 1 visits today)