พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

^^ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนแพง หมู่ 7 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยนางสาวดวงจันทร์ เหล่าสุวรรณ และนายธีรวุฒิ มานิตย์ พัฒนากร ลงพื้นที่บ้านโพนแพง หมู่ 7 ตำบลพระกลางทุ่ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนแพง หมู่ 7 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ในบ้านโพนแพง หมู่ 7 ตำบลพระกลางทุ่ง จำนวน 16 คน และภาคีการพัฒนา จำนวน 4 คน รวม 20 คน โดยในวันนี้ได้ให้ความรู้และมีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
1.การตรวจสอบ/วิเคราะห์สถานการณ์กองทุนในชุมชน โดยสำรวจข้อมูลกองทุนในด้านผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค
2.แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3.กำหนดแผนปฏิบัติการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนร่วมกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

^^การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายศราวุธ วันทาสุข ตัวแทนจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านดงป่ายูง หมู่ 9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 5 times, 1 visits today)