พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564

^^ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรังปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
^^ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 8 times, 1 visits today)