มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 4

มาตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   ปี 2563   คลิ๊กที่นี่

โครงการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน   คลิ๊กที่นี่

ภาพกิจกรรม การประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร จนท.และภาคีเครือข่าย คลิ๊กที่นี่

(Visited 9 times, 1 visits today)