มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 3

การเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

โครงการ/กิจกรรมที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก

1.งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ 27,817,120 บาท

2.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน งบประมาณ 10,192,800 บาท

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ 8,073,300 บาท

 การแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมตรวจรับพัสดุและตรวจงานจ้าง

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

 

รายงานการประชุม อกส.จ.  (สืบเนื่องออก)

กิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาคราชการ  คลิ๊กที่นี่

การประเมินความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม    คลิ๊กที่นี่

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม  คลิ๊กที่นี่ 

(Visited 10 times, 1 visits today)