สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม

นายชุมพล ยิ่งล้ำ

พัฒนาการอำเภอธาตุพนมอำเภอธาตุพนม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน