โครงสร้างบุคลากร

พีระ คำศรีจันทร์

พัฒนาการอำเภอท่าตะโก

สากล รุ่งทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ธีระพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เกียรติศักดิ์ ยาอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พวงผกา แก้วน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 701 times, 1 visits today)