“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ประชุมเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอท่าตะโก ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทบทวนงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ และแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน การประชุมพัฒนาการอำเภอ เหลียวหลังแลหน้างาน พช. และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การติดตามผลการดำเนืนงานและจัดทำปฏิทินงานประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)