“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาอำเภอท่าตะโก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก (ชั้น 2) โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานฯ

ทั้งนี้ มีบ้านผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย จาก อบต.วังใหญ่ 1 ราย อบต.ท่าตะโก 1 ราย อบต.วังมหากร 1 ราย อบต.หนองหลวง 3 ราย อบต.ดอนคา 1 ราย และ อบต.พนมเศษ 1 ราย ซึ่งต้องพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 4 ราย เพื่อส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณต่อไป

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)