“ท่าตะโก So good” นายอำเภอท่าตะโก มอบแนทางการดำเนิงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี จำกัดเพดานวงเงินกู้ ลดภาระการส่งใช้คืนเงินกู้

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าตะโก ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นย้ำหลักการกระจายเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ได้ทั่วถึงมากที่สุด โดยกำหนดเพดานการกู้เงินที่ 2 – 5 หมื่นบาท ซึ่งจะส่งผลถึงการลดภาระการส่งใช้คืนเงินกู้เงินอีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ยังได้รายงานเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และผลการเข้ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และการออกติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)